Měna:

Nabízíme - osobní pneu, dodávkové pneu, SUV pneu, nákladní pneu, ALU kola a plechové disky

Košík:

(Your cart is currentlyprázdný) - 
COM_VIRTUEMART_CART_TOTAL:0,00 Kč
prázdný
Typ
Výrobce
Profil
Průměr
Šířka

Reklamační řád

 

Reklamační řád Becard Trade, s. r.o. (dále jen společnost)

1. Preambule

Cílem společnosti je trvalé uspokojování potřeb zákazníka poskytováním služeb a zboží v kvalitě, která plně odpovídá zákazníkovým požadavkům s plným respektem k prostředkům, které zákazník za zakoupené služby a zboží společnosti poskytl. Nedílnou součástí dosažení tohoto cíle je, mimo jiné, tento reklamační řád, neboť je výslovným zájmem společnosti reklamace řešit takovým způsobem, aby zákazník nikdy nebyl omezen na svých právech. Respektovat zájmy zákazníka jsou povinni všichni pracovníci společnosti.

2. Záruční lhůty

Společnost poskytuje na prodané služby a zboží záruku a to v těchto lhůtách:

- 24 měsíců ode dne prodeje na dodané služby a materiál s těmito službami dodaný

- 24 měsíců ode dne prodeje na dodané nové pneumatiky (zákonná záruční doba)

- dalších 12 měsíců (prodloužená záruční doba), nejvýše však do pěti let od data výroby produktu, na nové osobní pneumatiky

- 24 měsíců ode dne prodeje na ostatní zboží

3. Záruka

Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční lhůty, se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u dodaných služeb nebo výrobků (zboží) po dobu záruční lhůty objeví. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodané služby nebo výrobku vzniknou takovým používáním ze strany zákazníka, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo který není v souladu s návodem k použití pneumatik vydaným společností. Návod k použití je volně dostupný v každém prodejním místě společnosti a na internetových stránkách www.pneu4car.cz. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození dodaných služeb a výrobků, která nemají souvislost s případnými materiálovými a výrobními vadami.

4. Uplatnění reklamace

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci ve kterémkoliv prodejním místě společnosti bez ohledu na prodejní místo, ve kterém službu či výrobek zakoupil. V případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu je zákazník oprávněn reklamovaný výrobek či službu zaslat do sídla Společnosti, náklady na přepravu v takovém případě však nesmí být vyšší, než za jaké by Společnost byla sama schopna na písemnou výzvu zákazníka reklamovaný výrobek či službu do svého sídla dopravit. Náklady, za které je Společnost schopna reklamovaný výrobek či službu přepravit, jsou nejvýše uznatelnými vícenáklady, které bude Společnost na písemnou výzvu zákazníka refundovat v případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou.

Společnost doporučuje zákazníkovi uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy závadu v provedení služby nebo vadu výrobku zjistil. Takový postup ze strany zákazníka zamezí nebo minimalizuje možné dodatečné změny na provedené službě nebo zboží, a tím přispěje k rychlému vyřízení reklamace.

5. Postup vyřízení reklamace

Spolu s reklamovaným výrobkem je zákazník povinen Společnosti předat úplně a pravdivě vyplněný Reklamační dotazník. Za údaje uvedené v Reklamačním dotazníku zodpovídá reklamující. Správnost údajů, které Reklamační dotazník obsahuje, potvrdí reklamující svým podpisem a přiloží k Reklamačnímu dotazníku doklad (nebo jeho kopii) o koupi služby nebo zboží. O reklamaci je pracovník, který reklamaci přebírá, povinen rozhodnout ihned. V případě, že k rozhodnutí o vyřízení reklamace je nutné další odborné posouzení, je povinen pracovník společnosti tuto skutečnost zákazníkovi sdělit. Lhůty pro vyřízení reklamace se v takovém případě řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem v závislosti na typu zákazníka (obecně platí, že ustanovení Občanského zákoníku se vztahují na zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt a ustanovení Obchodního zákoníku pak na subjekty podnikatelské).

6. Způsoby vyřízení reklamace

Reklamace služby nebo výrobku může společnost uznat jako oprávněnou nebo zamítnout jako neoprávněnou. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, je povinností společnosti poskytnout zákazníkovi náhradu.

6.1. Náhrady

V případě uznání reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:

6.1.1.) u vadné služby má zákazník v případě neodstranitelné vady nárok na nové provedení služby nebo na vrácení částky, kterou za službu zaplatil. O tom, který způsob náhrady bude použit, rozhoduje zákazník a společnost má povinnost jeho rozhodnutí respektovat

6.1.2.) u vadné služby má zákazník v případě odstranitelné vady nárok na bezplatnou opravu služby

6.1.3.) u vadného zboží v případě, že reklamovaným vadným zbožím je (jsou) pneumatika(y) má zákazník, který zboží (pneumatiku) zakoupil jako nepodnikatelský subjekt v případě neodstranitelné vady nárok:

6.1.3.1.) při uplatnění reklamace do 24 měsíců ode dne zakoupení zboží na nové zboží nebo na vrácení částky, kterou za zboží zaplatil. O tom, který způsob náhrady bude použit, rozhoduje zákazník a společnost má povinnost jeho rozhodnutí respektovat

6.1.3.2.) při uplatnění reklamace v době od prvního pracovního dne dvacátého pátého měsíce ode dne zakoupení zboží do posledního dne prodloužené záruční lhůty (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, která odpovídá poměru mezi hloubkou dezénu reklamovaného a nového zboží

6.1.3.3.) Po celou dobu záruční lhůty má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné

6.1.4.) u vadného zboží v případě, že reklamovaným vadným zbožím je(jsou) pneumatika(y) má zákazník, který zboží (pneumatiku) zakoupil jako podnikatelský subjekt v případě neodstranitelné vady nárok:

6.1.4.1.) při uplatnění reklamace v době zákonné i prodloužené záruční doby (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, která odpovídá poměru mezi hloubkou dezénu reklamované a nové pneumatiky

6.1.4.2.)Po celou dobu záruční lhůty má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné.

6.1.5.) ostatní zboží (tj. zboží mimo pneumatiky)

6.1.5.1.) při uplatnění reklamace v době celé zákonné záruční lhůty (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, kterou za zboží nebo službu zaplatil v případě neodstranitelné vady nebo na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné.

7. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník (spotřebitel) má právo zboží nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu do 14 dnů od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. v případě nutných nákladů plynoucích z vrácení znehodnoceného zboží).

Reklamační řád společnosti Becard Trade, s. r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková situace výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Pouze v tom případě, že by to bylo pro zákazníka výhodnější se použije ustanovení právní normy nižší.

Becard Trade, s. r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180506 ze dne 27.5.2011.